MNS 6915 : 2021

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Кино театрын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1Кино театрын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. 1.2 Кино театрын үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь нэгдсэн зохион байгуулалт бүхий тогтолцоо бүртгэлтэй байх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад энэхүү стандартыг үндэслэл болгоно.

Баталсан огноо: 2021-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-29
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт