MNS GOST R 33788 : 2023

Ачааны болон зорчигчийн вагон. Вагоны динамик чанар болон түүний эд ангийн бат бэхийг турших арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг ачааны вагон болон зүтгүүрийн татлагатай зорчигчийн вагоны туршилтыг хийхэд хэрэглэнэ. Энэ стандартаар ачааны вагон болон зүтгүүрийн татлагатай зорчигчийн (цаашид зорчигчийн вагон гэх, хэрэв ачааны вагонтой хамтад нь хэрэглэвэл вагонууд гэх) вагонуудын туршилтын төрлүүд, үндсэн зорилтууд, динамик чанарын болон бат бэхийн туршилт хийх аргуудыг тогтоосон.

Баталсан огноо: 2023-08-04 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-10-20
Ангилал: | 45.060.01 Төмөр замын хөдөлгөөнт хэсгийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт