MNS 6914 : 2021

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Дуу бичлэгийн студид тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.2 Дуу бичлэгийн студийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. 1.2 Дуу бичлэгийн студийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь нэгдсэн зохион байгуулалт бүхий тогтолцоо бүртгэлтэй байх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад энэхүү стандартыг үндэслэл болгоно.

Баталсан огноо: 2021-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-29
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт