MNS 6913 : 2021

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Видео студид тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1Видео студийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. 1.2 Видео студийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь нэгдсэн зохион байгуулалт бүхий тогтолцоо бүртгэлтэй байх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад энэхүү стандартыг үндэслэл болгоно.

Баталсан огноо: 2021-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-29
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт