MNS 6912 : 2021

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Эвэнт танхимын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Эвент танхимын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. 1.2 Эвент танхимын үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь нэгдсэн зохион байгуулалт бүхий тогтолцоо бүртгэлтэй байх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад энэхүү стандартыг үндэслэл болгоно.

Баталсан огноо: 2021-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-29
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт