MNS 6910 : 2021

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Тайчих клубийн үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1Тайчих клубийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. 2 Тайчих клубийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь нэгдсэн зохион байгуулалт бүхий тогтолцоо бүртгэлтэй байх, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад энэхүү стандартыг үндэслэл болгоно.

Баталсан огноо: 2021-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-29
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт