MNS ISO 21102 : 2022

Адал явдалт аялал жуулчлал. Удирдагчид - Боловсон хүчний чадамж

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй аливаа адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд нийтлэг тохиолддог адал явдалт аялал жуулчлалын үйл ажиллагааны удирдагчдын ур чадварын шаардлага, зөвлөмж, түүнтэй холбоотой ур чадварын хүлээгдэж буй үр дүнг тогтооно. Үүнийг газар зүй, соёл, нийгмийн янз бүрийн орчинд үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүхий л төрөл, хэмжээний үйлчилгээ үзүүлэгчид ашиглаж болно. Харин [1], [2] ба [4] -с [9] -т хамаарах шумбалтын удирдагчдад энэ баримт бичиг хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2022-07-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-07-06
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 03.200.10 Адал явдалт аялал жуучлал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт