MNS GOST R 56038 : 2023

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежментийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежментийн үйл ажиллагаанд үйлчилгээ (цаашид орон сууцны барилгын менежментийн үйлчилгээ) үзүүлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлагад хамаарна. Энэ стандарт нь орон сууцны барилгын менежментийн үйлчилгээ үзүүлдэг хүмүүс, түүнчлэн тодорхой ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэх ажилд оролцдог гүйцэтгэгчид, ийм үйлчилгээний захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг өмчлөгч, хэрэглэгчид ашиглахад зориулагдсан болно

Баталсан огноо: 2023-10-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-10-12
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 91.040.30 Орон сууцны барилга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт