MNS ISO 21101 : 2022

Адал явдалт аялал жуулчлал. Аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь адал явдалт аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулсан аюулгүй ажиллагааны менежментийн тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлсон болно. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэхүү Олон улсын стандартыг дараах байдлаар ашиглах боломжтой. a) аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг сайжруулах; b) оролцогчид, ажилтнуудын аюулгүй байдлын хүлээлтийг хангах; c) аюулгүй ажиллагааны дадлыг хангах; d) холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Энэхүү стандартыг газар зүй, соёл, нийгмийн өөр өөр орчинд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх төрлийн байгууллага ашиглаж болно.

Баталсан огноо: 2022-07-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-11-07
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 03.100.70 Менежментийн тогтолцоо | 03.200.10 Адал явдалт аялал жуучлал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт