MNS GOST R 56192 : 2023

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн арчилгаа, засвар үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө (цаашид “эд хөрөнгө” гэх)-д цэвэрлэгээ, арчилгаа, засвар үйлчилгээ үзүүлэх ажилд хамаарах бөгөөд ийм үйлчилгээ үзүүлж буй этгээд, уг ажлыг гүйцэтгэхэд оролцсон туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд болон эд хөрөнгийг энэ стандартын дагуу цэвэрлэж, арчлан, хадгалж, хамгаалах өмчлөгчид зориулагдсан болно.

Баталсан огноо: 2023-10-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-10-12
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 91.040.30 Орон сууцны барилга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт