MNS 5021-1 : 2023

Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1 Энэхүү стандартаар жижиглэн худалдааны газар, түүнд тавих ерөнхий болон нэмэлт шаардлагыг тогтооно. 2 Энэ стандарт нь дэлгүүрийн бус жижиглэн худалдааны газарт хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2023-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-12-25
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 03.100.20 Худалдаа. Арилжааны үйл ажиллагаа. Маркетинг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт