MNS 6777 : 2019

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр томьёо, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт хэрэглэх нэр томьёоны тодорхойлолтод хамаарна.

Баталсан огноо: 2019-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-10-01
Ангилал: | 03 ҮЙЛЧИЛГЭЭ, КОМПАНИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, МЕНЕЖМЕНТ БА ЧАНАР. ЗАХИРГАА. ТЭЭВЭР. СОЦИОЛОГИ. | 01.040.03 Үйлчилгээ. Компанийн зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи. | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт