MNS GOST R 51929 : 2023

Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент. Нэр томьёо ба тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын менежмент цуврал стандартад хэрэглэх нэр томьёоны нэгдсэн ойлголтуудыг бий болгох нэр томьёо, түүний тодорхойлолтод хамаарна

Баталсан огноо: 2023-10-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2023-10-12
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ | 91.040.30 Орон сууцны барилга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт