MNS 5823 : 2016

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ - Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

Ахмад настанд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага, нэгжийг зохион байгуулах, нэгжийн үйл ажиллагааг үнэлэх, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2016-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-12-20
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт