Түр хүлээнэ үү...

Үндэсний стандартчилал

Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэл

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 1, шинэчилсэн 1 дараах 2 стандарт батлагдлаа. Эдгээр стандартууд 10-р сарын 24-өөс эхлэн хүчин төгөлдөр болж, мөрдөж байна.

 1.   Менежментийн зөвлөх үйлчилгээнд зориулсан удирдамж (зөвлөмж) MNS ISO 20700:2017 

Менежментийн зөвлөхүүд ль ч салбарын үйлчлүүлэгчийнхээ шийдвэрлэж чадахгүй байгаа төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын тогтвортой өсөлт, инновацид хүргэх, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх, бүтээмжийг нь дээшлүүлэх өөрсдийн мэдлэгээ ашигладаг. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний салбар нь дэлхийн эдийн засагт мэдэгдэхүйц хувь нэмрийг оруулж байна. Энэ стандартыг зөвлөх үйлчилгээний ажлыг илүү их үр дүнтэй болгохын тулд үйлчлүүлэгч болон менежментийн зөвлөх үйлчилгээний байгууллага (цаашид МЗҮБ гэх)-ын хоорондоо нээлттэй байх, ойлголтыг сайжруулах зорилготой гаргажээ. Зөв ашиглавал энэхүү баримт бичиг нь МЗҮБ-ууд үйлчлүүлэгчээ илүү үнэлэмжтэй болгож, зөвлөх үйлчилгээний ажлаас гарах эрсдэлийг бууруулах нөхцлийг хангана. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний чанар, мэргэшлийн байдал, зан үйлийн ёс зүй, зөвлөх үйлчилгээний харилцан уялдах байдлыг сайжруулах замаар зөвлөх үйлчилгээний салбарын үр нөлөөтэй байдлыг дээшлүүлж, мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих зорилготой. Зөвлөх үйлчилгээний салбарын сайн туршлагад үндэслэж, өргөн хүрээнд хийсэн судлагаа болон туршлагад үндэслэсэн тодорхойлолт, гүйцэтгэл, үр дүнг хүлээж авах болон менежментийн зөвлөх үйлчилгээг хаах үйл явцыг сайжруулах зөвлөмжийг агуулсан. Энэ стандартыг МЗҮБ-уудад хэрэглэх боломжтой;дотоод нөөцөд нь бус байгууллагын хэмжээнд хэрэглэнэ;үр дүнд суурилсан;инноваци болон ялгарах шинжийг хамгаална;үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг мэдрэхийг чухалчилсан;ойлгоход хялбар. Энэ стандартаар зөвлөх үйлчилгээний байгууллагыг баталгаажуулах, тохирлын үнэлгээнд хамруулах зорилго агуулаагүй.

 

2.    Чанарын менежментийн тогтолцоо. Үндсэн ойлголт ба тайлбар толь MNS ISO 9000:2017 

Олон улсын энэхүү стандарт нь түгээмэл хэрэглэхэд тохиромжтой чанарын менежментийн тогтолцооны үндсэн ойлголт ба зарчмуудыг тодорхойлсон. Чанарын менежментийн зарчмуудыг системтэйгээр оруулжээ: Хэрэглэгчид төвлөрөх, Манлайлал, Хүмүүсийн оролцоог хангах, Үйл явцын арга,  Сайжруулалт, Нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргалт, Харилцааны менежмент. Зарчим тус бүрд илэрхийлэлт, үндэслэл, гол ашиг тус, байж болох арга хэмжээг тусгасан нь энэ стандарт хэрэглээний өндөр ач холбогдолтой. Чанарын менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд эдгээр үндсэн ойлголт, зарчмуудыг ашиглах шийдлийг тусгасан. Нэр томьёо тодорхойлолт хэсэгт Хувь хүн эсвэл хүмүүст хамаарах, Байгууллагад хамаарах, Үйл ажиллагаанд хамаарах, Үр дүнд хамаарах, Өгөгдөл, мэдээлэл, баримт бичигт хамаарах, Хэрэглэгчид хамаарах, Шинж чанарт хамаарах, Тодорхойлтод хамаарах, Арга хэмжээнд хамаарах, Аудитад хамаарах 13 бүлэг нэр томьёог тодорхойлолтын хамт оруулсан. Түүнчлэн эдгээр нэр томьёоны уялдааг хавсралтаар өгсөн нь стандартыг хэрэглэгчдэд таатай боломжийг өгнө.

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7716
Нийт хуудас үзсэн : 23241085
Хэрэглэгчдийн анхааралд