Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Номын сангийн орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5742   -   2007   24  х

Энэхүү стандарт нь нийт номын сангуудын орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11799   -   2007   19  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь архив, номын сангийн өв санг удаан хугацаагаар хадгалах зориулалтын фондуудад хамаарах бөгөөд барилга байшин барьж, байнга ашиглах, тэнд  ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүдийг мөн хамаарч болно.

 

 

Уг стандартыг нийтийн мэдээллийн олон янз хэлбэрийн бүтээгдэхүүн хамтдаа нэг доор хадгалагдаж болох, ерөнхий зориулалттай фондуудад байгаа архив, номын сангийн бүхий л нэгжид хамааруулан хэрэглэж болно.

 

 

Стандартын нэр: Бага, дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5418   -   2008   9  х
Энэхүү стандарт нь бага дунд боловсролыг албан, албан бус арга замаар
эзэмшигчдэд хэрэглэх сурагчийн хэвлэмэл сурах бичгийг зохиох, хэвлэлийн эх
бэлтгэх, хэвлэх, хэвлэлийн эхэд ба бэлэн болсон сурах бичигт үнэлгээ өгөх үйл
ажиллагаа явуулахад баримтлах нийтлэг болон тусгай шаардлагуудыг тогтооно.
Стандартыг сурах бичгийн үндсэн хэрэглэгчид, судлаач, зохиогч, шинжээч,
бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч, ном болон хэвлэлийн салбарын
ажилтан, хэвлэлийн газар, хэвлэх үйлдвэрийн мэргэжлийн хүмүүст зориулсан
болно.
Стандарт нь сурах бичиг, дэвтэр, атлас, хэвлэмэл дидактик материал, сурах бичиг
дэх хавчуулга хуудсуудад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвлэмэл бүтээгдэхүүнд тавих ерөнхий шаардлага. 5-р хэсэг. Цаглабар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5553-5   -   2005   5  х

Энэхүү стандарт нь бүх төрлийн цаглабарт хамаарч, түүнийн хэвлэлтэд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эрдэм шинжилгээний ажлын тайлан. Бүтэц, шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2492   -   2004   11  х

Энэхүү стандарт нь эрдэм шинжилгээний ажлын тайланд тавих ерөнхий шаардлага, бүтэц, тайлан бичиж, дэвтэрлэхэд тавих шаардлагыг  тогтооно.

Энэ стандарт шинжилгээ, судалгаа, туршилт, сорилтын болон зохион бүтээх ажлыг эрхэлдэг байгууллага, их дээд сургууль болон бусад төр, олон нийтийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, компани, иргэнд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эрдэм шинжилгээний тайлангийн реферат
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5371   -   2004   2  х

            Хамраххүрээ

 

 

Энэхүү стандарт нь эрдэм шинжилгээний ажлын тайлангийн реферат бичихэд тавих шаардлагыг тогтооно. 

 

 

Шинжлэх ухааны бусад бүтээл, туурвилд ашиглаж болно. 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн. Үндсэн төрлүүд. Нэр томьёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5419   -   2004   11  х

Хамрах хүрээ 

 

 

 

 

 

Энэхүү стандарт нь хэвлэмэл бүтээгдэхүүний үндсэн төрөл, тэдгээрийн нэр томьёог тогтооно. 

 

 

 

 

 

Энэ стандартыг  хэвлэмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үйлдвэр, номын сан, хэвлэлийн технологийн болон хэвлэлийн дизайны сургуулийн багш, оюутнууд, хэвлэлийн мэргэжилтнүүд мөрдөнө.   

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвлэмэл бүтээгдэхүүнд тавих ерөнхий шаардлага. 1-р хэсэг. Ном, товхимол
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5553-1   -   2005   8  х

Энэхүү стандарт нь ном, товхимолын  формат, үндсэн бичвэрийн нүүрний хэмжээ, хөл, толгой, дэлгэсэн хуудасны хэмжээ, үндсэн ба туслах бичвэрийн үсгийн өрөлт, гадна ба доторхи зохиомжийн элементүүдийг тогтооно.

Энэ стандарт нь нэг удаагийн хэрэглээнд зориулан тусгай захиалгаар үйлдвэрлэх ном, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, хүүхэд зугаацуулах ном, тусгай захиалгат, гадаадын байгууллагын захиалгаар хэвлэгдэх, халаасны, нотны ном, цомог, хуулбар бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.

Энэ стандартыг хэвлэлийн газар болон хэвлэх үйлдвэрт мөрдөнө.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвлэмэл бүтээгдэхүүнд тавих ерөнхий шаардлага. 4-р хэсэг. Хэвлэмэл хуудсан бүтээгдэхүүн
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5553-4   -   2005   3  х

Энэхүү стандарт нь хэвлэмэл хуудсан бүтээгдэхүүнд хамаарч, түүний ангилал болон ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 

Энэ стандарт нь зурагт хуудас, ил захидал, албан бичгийн хуудас, газрын зураг, цаглабар, хөзөр, шошго, тасалбар, үнэт цаасанд хамаарахгүй.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэвлэмэл бүтээгдэхүүнд тавих ерөнхий шаардлага. 6-р хэсэг. Цомог
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5553-6   -   2005   4  х

Стандарт нь бүх төрлийн цомгийн бүтээгдэхүүнд хамаарч, түүний хэвлэлтэд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25643511
Хэрэглэгчдийн анхааралд